Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Douchedeurstrippen.nl

Artikel 1, Definities :

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– Douchedeurstrippen.nl: De onderneming met de handelsnaam “Douchedeurstrippen.nl”, gevestigd  te Gerrit Kasteinstraat 68 te Leiden..

– De website: De website van Douchedeurstrippen.nl, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van links.

– Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Douchedeurstrippen.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

– Klant: Iedere natuurlijke persoon die met Douchedeurstrippen.nl handelt, als bedoeld in boek 7, titel 1, afdeling 9A BW (consument).

Artikel 2, Algemeen :

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Douchedeurstrippen.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3, Aanbiedingen, offerten en bestellingen :

1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.

2. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. De artikelen voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en zijn niet in strijd met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Douchedeurstrippen.nl zal bij de uitvoering van de bestellingen en aflevering van de goederen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, doch Douchedeurstrippen.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

3. De prijzen op de productpagina zijn ex. B.T.W., de prijzen in uw winkelmandje zijn inclusief BTW, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4, Overeenkomst :

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Douchedeurstrippen.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2. Indien op verzoek van de klant door Douchedeurstrippen.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per email heeft geaccepteerd, en Douchedeurstrippen.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3. Bij bestellingen die de somma van € 2.500,- te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een bedrag groot € 2.500,- komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis Douchedeurstrippen.nl een orderbevestiging heeft gezonden. In dat geval zal aan de klant een door de klant voor akkoord te tekenen orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. Eerst na ontvangst door Douchedeurstrippen.nl van een door de klant voor akkoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.

4. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

5. De consument heeft het recht de bestelling kostenloos te annuleren als de levertijd 30 dagen overschrijdt, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5, Levering :

1. De levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Douchedeurstrippen.nl de wijze van verzending bepaalt.

2. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor kunnen herleveringskosten worden berekend van € 10,-.

3. Het is onder voorwaarden mogelijk om een bestelling in 2 keer te laten leveren.

4. Het risico van verzending naar de koper toe ligt volledig bij Douchedeurstrippen.nl.

Artikel 6, Herroepingsrecht :

1. De klant is gerechtigd het product binnen 14 dagen na aflevering terug te sturen.

2. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Douchedeurstrippen.nl behoeft geen rembourszendingen te accepteren.

3. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

4. Voorts behoeft Douchedeurstrippen.nl uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien :

– producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van dekoper

– het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn

– het product en/of de producten ongebruikt zijn

– het product en/of de producten schoon zijn

– het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest

– bij bijbehorende montagematerialen, voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires

– Uw aankoopbedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst aan u worden gecrediteerd.

Artikel 7, Garantie :

1. Op de door Douchedeurstrippen.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.

2. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Douchedeurstrippen.nl overeengekomen garantietermijn.

3. De garantie zoals genoemd in lid 1 en 2 geldt naast de wettelijke rechten.

4. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Douchedeurstrippen.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. De klant verplicht zich kennis

te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.

5. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Douchedeurstrippen.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten

aan te brengen aan het product en/of de producten en/of ditproduct en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Artikel 8, Reclames :

1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal Douchedeurstrippen.nl derhalve nimmer producten retour nemen, ook niet indien de producten niet conform de orderbevestiging geleverd blijken te zijn en met name niet indien de producten niet meer aan de eisen in artikel 6.4 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.

3. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 9, Aansprakelijkheid :

1. Indien het door Douchedeurstrippen.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 2 maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

2. Nimmer is Douchedeurstrippen.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3. Evenmin is Douchedeurstrippen.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 10, Overmacht :

1. Douchedeurstrippen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Douchedeurstrippen.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waaropDouchedeurstrippen.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Douchedeurstrippen.nl daaronder begrepen.

2. Douchedeurstrippen.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Douchedeurstrippen.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.

3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 11, Betaling :

1. Douchedeurstrippen.nl hanteert de volgende betaalmethodes: IDEAL, overschijving en PayPal.

2. Er  wordt pas een afspraak voor levering gemaakt, nadat Douchedeurstrippen.nl het volledige factuurbedrag van de klant heeft ontvangen.

3. Wanneer u als bedrijf van uit een land binnen de EU besteld en de b.t.w. wil laten verleggen dient u dit vóór dat u besteld aan te geven. Wij maken dan een aparte order voor u aan. Achteraf is dit helaas niet mogelijk.

Artikel 12, Geschillen :

1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Douchedeurstrippen.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Douchedeurstrippen.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

2. Op elke overeenkomst tussen Douchedeurstrippen.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.